COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE İŞ HUKUKU KAPSAMINDA KVKK UYGULAMALARI

COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE İŞ HUKUKU KAPSAMINDA KVKK UYGULAMALARI

 

Tüm dünyada yayılmış olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 hastalığının 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmesi nedeniyle işverenler tarafından yayılmanın önlenmesi açısından birtakım önlemler alınmıştır.

-          İşyerine giriş esnasında çalışanların ve ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesi,

-          Çalışanların veya ziyaretçilerin yakın dönemde yurt dışına çıkıp çıkmadığı, yurt dışı teması bulunup bulunmadığı,

-          Uzaktan çalışma yapılması ve bu dönemde çalışanların sağlık durumlarının tespiti adına doğrudan sağlığa ilişkin sorular,

-          Uzaktan çalışma yapan çalışanların konum bilgisinin takip edilmesi,

alınan önlemlerden bazılarıdır.  Ancak bu önlemler alınırken de veri ihlaline sebebiyet vermemek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile getirilmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Alınan önlemlere ilişkin kanun kapsamında kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri ayrımını yapmak, verileri niteliklerine göre belirlenen şartlar çerçevesinde işlemek veya paylaşmak gerekecektir.

 

a)   Genel Nitelikli Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılması

KVKK kapsamında “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Kişisel verilerin işlenebilmesi için kanunda tanımlanan hukuka uygunluk hallerinin bulunmaması halinde mutlaka ilgili kişinin açık rızasının alınması gerekmektedir.

 

Pandeminin sebep olduğu olağan dışı koşullar için KVK Kurumu tarafından 27.03.2020 tarihinde döneme ilişkin özel bir duyuru yayınlanmıştır. Duyurudan da anlaşıldığı üzere bu dönemde sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kamu sağlığının korunması önceliktir.

 

Ancak bu istisnai dönemde dahi kanun hükümlerine uygun davranmak gerekecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İşverenin;

-          Çalışan veya ziyaretçilerden yurtdışına çıkıp çıkmadığı,

-          Yurt dışına çıkmış biriyle temasının olup olmadığı,

-          Hastalık belirtisi gösterip göstermedikleri,

-          Uzaktan çalışanların konum bilgisinin takip edilmesi,

 

şeklindeki bilgiler GENEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ  kapsamına girmektedir. Bunların talep etmesi kamu yararı ve sağlığına hizmet ettiğinden bu verilerin işlenmesi hukuka uygun olacaktır.

 

  • Yani işverenin bu verileri işlemesi için çalışandan veya ziyaretçiden açık rıza almasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
  • Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek veriler işlenebilecektir.
  • Yine işlenen verilerin sağlık kuruluşlarıyla paylaşılması için de açık rızaya ihtiyaç duyulmayacaktır. Genel ilkeler gözetilerek verilerin aktarımı sağlanacaktır.

 

b)   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılması

 

Çalışanların ‘sağlık verileri’ özel nitelikli kişisel veri kapsamına girmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları KVKK’nın 6. maddesi ile belirlenmiştir. Kanun ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rıza alınması zorunluluğu getirilmiştir.

İşverenin çalışanların ateşlerini ölçmesi, sağlık durumlarına ilişkin veri talep etmesi özel nitelikli veri olacağından çalışanın açık rızası olmaksızın ve aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeksizin bu verilerin işlenmesi ve paylaşılması mümkün değildir.

Sağlık verilerinin işlenmesi konusunda tek istisna KVKK’nın 6. maddesinin 3. fıkrasıyla getirilmiştir.

Buna göre; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kanun ile getirilen istisna kapsamında, işyeri hekiminin veya diğer sağlık görevlisinin çalışanların sağlık verilerini işlemesi için açık rıza alınmasına ihtiyaç duyulmayacaktır. Ancak bu durumda da aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Pandemi sürecinde veri işlenirken veri işleyene mutlak bir özgürlük tanınmamaktadır. Hem işveren hem istisna kapsamındaki sağlık görevlileri verileri işlerken KVKK ile belirlenen ilkelere uygun davranmak zorundadır.

Verilerin paylaşılması

Özel nitelikli kişiler veriler paylaşılırken, işlenmesinde olduğu gibi işveren ve istisna kapsamındaki sağlık personeli açısından ayrı değerlendirme yapmak gerekmektedir.

  • Veriler sağlık kurumuyla paylaşılacaksa işveren bunun için de çalışandan açık rıza almalıdır.
  • İstisna kapsamındaki sağlık görevlileri tarafından ise açık rızaya ihtiyaç duyulmadan paylaşım yapılabilmektedir.
  • Her iki durumda da aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • Covid-19 bulaşmış bir çalışan olduğu işveren tarafından işçiyi koruma ve gözetme yükümlülüğü kapsamında diğer çalışanlarla paylaşılmalıdır.
  • Ancak bu paylaşım yapılırken açıklanabilecek en az veri ifşa edilmelidir. Çalışanın ad, soy ad, görevi, çalıştığı departman gibi bilgileri paylaşılmadan açıklama yapılmalıdır.

Pandemi dönemine ilişkin KVK Kurumu tarafından yayınlanan duyuruda “…Genel Müdürlük binamızın 5. katında çalışan bir arkadaşımızın COVID-19 testinin pozitif çıktığını bildirmek isteriz. Testi pozitif çıkan arkadaşımızın binada bulunduğu tarihler dikkate alınarak, arkadaşımızla temasta bulunan kişiler tespit edilerek kendilerini durum hakkında bilgilendireceğiz…” şeklinde bir örneğe yer verilerek paylaşımın nasıl yapılacağı konusunda yönlendirme yapılmıştır. Bu örnekten yola çıkarak işverenin en az veri paylaşımı yapacak şekilde bilgilendirme yapması gerekmektedir.

Pandemi sürecinde kişisel veriler işlenirken veya aktarılırken;

-          Veriler gizli tutulmalı,

-          Veriler yalnızca pandemi süresi boyunca saklanmalı,

-          İşlenen veriler Covid-19 salgınına ilişkin olmalı, ihtiyaç dışında veri işlenmemeli,

-          İstisna kapsamında sayılan sağlık görevlileri dışında sağlık verileri işlenmesi ve aktarılmasında mutlaka açık rıza alınmalı,

-          Hem işleme hem aktarım aşamasında tüm veriler bakımından aydınlatma yükümlülüğü mutlaka yerine getirilmeli,

-          Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı için işçilere mümkünse elden tebliğ yapılmalı, elektronik yollarla bildirim yapılacaksa aydınlatma metninin gönderildiği ve okunduğu kayıt altına alınmalı, görünür yerlere pandemi dönemine ilişkin aydınlatma metni asılmalı,

-          Paylaşım yapılırken minimum veri ifşa edilmeli,

 

Av. Begüm DUMAN

Av. Dorukhan KARAMAN

Av. Baturay ULU

 

ARAL HUKUK BÜROSU