UZAKTAN ÇALIŞMA -KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLİŞKİSİ

UZAKTAN ÇALIŞMA -KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLİŞKİSİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 27.03.2020 tarihli Covid-19 ile Mücadele Sürecinde KVKK Kapsamında Bilinmesi Gerekenler başlıklı duyurusunda dikkat çekilen önemli bir husus, evden çalışma yapılan iş yerleri ve veri güvenliğidir.

Kurum her ne kadar salgın sırasında personel evden çalışabileceğini ve kendi cihazlarını veya iletişim ekipmanlarını kullanmasının, KVKK kapsamında bir engel olmadığını belirtse de evden çalışma yöntemine geçen kurum ve kuruluşlar, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına, gerekli idari ve teknik önlemleri almalıdır.

KVKK’nın 12/c maddesi gereği, veri sorumlusu işverenin uhdesinde bulunan verileri muhafaza etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Muhafaza yükümlülüğü; kişisel verinin 3. kişilerce hukuka aykırı olarak ele geçirilmesine mâni olmayı ve eldeki verinin hukuka aykırı olarak işlenmemesini kapsamaktadır.

Veri sorumlusu, kişisel verileri veri işleyicisi eliyle işlemektedir. Uzaktan çalışmada veri sorumlusu işveren ile çalışanı veri işleyicisi arasında iletişimin çoğunlukla internet vasıtası ile yapılması, bilhassa verilerin 3.şahıslara karşı korunmasını riskli kılmaktadır.

Evde çalışan işçi (veri işleyicisi) tarafından bu riske karşı alınacak tedbirler, veri sorumlusu işverenin yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Zira işveren ve işçisi kişisel verinin korunmasından birlikte sorumludurlar. İşverenin veri güvenliği kapsamındaki yükümlülükleri şu şekilde özetlenebilir:

-          Verilerin 3.kişilerce ele geçirilmesini, hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla idari ve teknik tedbirler almak,

-          KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla işyerinde gerekli denetimi yapmak ve yaptırmak,

-          Veri işleyen kişilerin (işçilerin), işverene bağlı diğer kişi ve organların, edindikleri kişisel verileri 3.kişilerce paylaşmaması ve hukuka aykırı olarak işlememesi için gerekli tedbirlerin alınması, gerekirse işçiye eğitim verilmesi,

-          Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde 3.kişilerce ele geçirilmesi halinde durumu veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirme,

 

Kanunun getirdiği yükümlülükler doğrultusunda; kurum duyurusunda belirtildiği üzere, uzaktan çalışmanın doğurabileceği risklerin asgariye indirilmesi adına, sistemler arasındaki veri trafiğinin güvenli iletişim protokolleriyle gerçekleştirilmesi ve herhangi bir zafiyet içermemesinin sağlanması ile anti-virüs sistemlerinin ve güvenlik duvarlarının güncelliğinin sağlanması başta olmak üzere, her türlü tedbirin alınması ve kişisel verilerin güvenliği açısından konuya ilişkin çalışanların dikkatle bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

a)   İşveren Tarafından Alınabilecek İdari Tedbirler

 

Uzaktan erişim ve evden çalışma durumları açısından veri güvenliği tedbirlerinin alınması önemlidir. Evden çalışmaya geçilmesi halinde kişisel verilerin güvenliğine dair alınması gereken tedbirler konusunda çalışanların eğitimlerinin güncellenmesi (video ya da yazılı olarak) işverenin sorumluluğundadır. Verilecek eğitim ile kişisel verin işlenmesi kavramı ve sınırları, çalışanın kanuni görevleri ve yetkileri, aksi yöndeki davranışın olası sonuçları hakkında farkındalık oluşturulmalıdır. Öte yandan iş gereği elde edilen kişisel verinin 3.şahıslarla paylaşılmaması kuralı çalışanı; iş ilişkisi sona erdikten sonra da bağlamaya devam edecektir. Verilecek eğitimde bu hususun da vurgulanması yerinde olacaktır.

Çalışanların aile bireyleri dahil hiç kimseye cihazlara erişim verilmemesi konusunda farkındalık sahibi olması sağlanmalı, her durumda olduğu gibi alınan tüm bu önlemlerin işlevini koruyabilmesi adına uzaktan çalışan tüm personele siber güvenlik farkındalık eğitimi verilerek insan eli ile yapılabilecek olası bir hataya karşı önlemler alınmalıdır.

Bununla birlikte, şirket tarafından veri güvenliği için normal çalışma şartlarına göre hazırlanan politikalarının ötesine geçilerek alınan ek tedbirler ve getirilen şifreleme teknikleri, VPN gibi ağ bağlantı uygulamaları, internet üzerinden yapılan sesli ve/veya görüntülü görüşmelerin güvenliği için alınan tedbirler ve 3. parti yazılımların kullanımında alınması gereken tedbirler, iş bilgisayarının şahsi işlerde şahsi bilgisayarların ise iş ile ilgili hususlarda kullanılmamasına özen gösterilmesi gibi hususlarda çalışanların bilgilendirilmesi faydalı olacaktır.

b)   Teknik (Yazılımsal ve Donanımsal) Tedbirler

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan 27.03.2020 tarihli duyuru ile birlikte, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yayınladığı Güvenli 'Uzaktan Çalışma' Kuralları Rehberi içerisinde sistemler üzerinde maksimum bağlantı süresi için bir zaman aşımı tanımlanması, uzaktan çalışma boyunca tanımlanan kuralların geçici süreliğine oluşturulması, mümkün olduğu durumlarda uzaktan bağlantılar için "kaynak IP" kısıtlaması yapılması, erişimler için çok faktörlü kimlik doğrulama ve zaman bazlı yetkilendirme önlemleri alınması, risk değerlendirmesine göre uzaktan erişimin tanımlanmaması gereken hiçbir kritik sisteme erişim için izin verilmediğinden emin olunması gibi teknik önlemlerin önemi vurgulanmıştır.

 

Konuya ilişkin uzmanlarca belirlenen ve sınırlı sayıda olmayıp, öznel durumun gereklerine göre genişletilebilecek birtakım tedbirler bulunmaktadır.

 

Ÿ  Uzaktan çalışma güvenlik prosedürlerin hazırlanması

 

Evden çalışma döneminde veri güvenliği açıklarına karşılık işletmelerin; uzaktan çalışma güvenlik prosedürü hazırlamaları, hangi uzaktan erişim biçimlerine izin verdiklerini tanımlamaları, uzaktan erişim sunucularını nasıl yöneteceklerini belirlemeleri, sunucuları güncellemeleri ve uzaktan çalışma cihazları için prosedürleri periyodik olarak değerlendirmeleri önem kazanmaktadır. Şirketlerin uzaktan erişimi sürdürmek için düzenli olarak operasyonel süreçlerini kontrol etmeleri, güvenlik kontrollerini yapmaları, uzaktan erişim altyapısındaki anormallikleri tespit etmeleri, erişim süreçleri ve prosedürlerini uygun şekilde takip etmeleri de kritik önem taşımaktadır.

Ÿ  Verilerin şifrelenmesine özen gösterilmelidir.

 

KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eden kişisel verilerin ve kimlik, pasaport, ehliyet gibi kişisel belge bilgilerinin üçüncü şahıs erişimine kapalı ortamlarda şifreli olarak korunması önem arz etmektedir.

Ÿ  Ekipman Güvenliği

 

Çalışanların evlerindeki kişisel bilgisayarların iş amacıyla kullanılmasının istenmesi, kişisel bilgisayarlar ofis bilgisayarları ile aynı sistemlere sahip olmadığından siber güvenliğin sağlanması konusunda büyük bir açık oluşturmaktadır. Uzaktan çalışma için kullanılan ekipmanlarda gerekli güvenlik yazılımlarının yüklü olduğundan, güncel yazılımların kullanıldığından, zararlı yazılım bulunmadığından emin olunması gerekmektedir.

 

Ÿ  Yetkilendirme

 

Uzaktan çalışma uygulamasında çalışanlara sadece görevi gereği ihtiyaç duyacağı kadar, "gereken en az yetki" prensibine uygun olarak yetki verilmeli, kritik veriler üzerindeki gereksiz erişim yetkileri kısıtlanmalıdır.

 

Ÿ  Ağ Güvenliği

 

Ortak wifi ağlarının kullanımı güvenli olmamakla birlikte bu tür ağlar üzerinde çevrimiçi faaliyetlerin izlenmesi mümkündür. Tarayıcı veya e-posta gibi uygulamaların internete bağlanırken şifreleme kullandığından emin olunmalıdır. Doğru şekilde korunup korunmadığı veya virüs içerip içermediği bilinemeyeceğinden cihazlara bilinmeyen akıllı telefonlar ve USB sürücüleri gibi cihazlar asla bağlanmamalıdır. Güvenliği sağlamak adına cihazlara kurulan anti-virüs sistemlerinin devre dışı bırakılamaması sağlanmalıdır.

 

Yukarıda belirtilen teknik hususlarda; İşverenlerin konuyla ilgili olarak bilgi teknik bölümü ile birlikte kural ve önlemlere ilişkin bir prosedür belirlemesi, böyle bir bölümün bulunmaması halinde ise, konuyla ilgili teknik destek alınması uygun olacaktır.

 

c)    Kişisel Verilerin 3. Kişilerce Ele Geçirilmesi Halinde Durumun Veri Sahibine ve Kuruma Bildirilmesi

 

İşverenin veri sorumlusu sıfatıyla muhafaza ettiği kişisel verinin 3.kişilerce hukuka aykırı şekilde (hırsızlık, hacking, phishing gibi yöntemlerle) elde edilmesi ya da çalışanlarca hukuka aykırı olarak 3.kişilere verilmesi halinde durumun vakit geçirilmeksizin kuruma ve veri sahibine bildirilmesi gerekmektedir.  Veri sahibine ya da kuruma yapılacak bildirim şekil şartına tabi değil ise de bildirim yükümlülüğüne riayet edildiğinin ispatı açısından yazılı şekilde yapılmasında yarar vardır. Kurum gerekli gördüğü takdirde bildirim, “veri güvenliği ihlali” başlığı ile resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Veri güvenliğini ihlal eden durumun bildirilmesi için kanunda bir süre öngörülmüş değildir. Ancak işverenin olayı öğrendikten sonra vakit kaybetmeden bildirim yapması gerekmektedir. KVK Kurumunun 2019/10 sayılı kararında bildirim süresinin öğrenme tarihinden itibaren 72 saat olması gerektiği şeklinde yorum yapılmıştır. Bu durumda işveren ihlali öğrenme tarihinden itibaren 72 saat içinde kuruma bildirim yapmalıdır.

 

d)   İşverenin Veri Güvenliği Yükümlülüklerine Uymaması Halinde Karşılaşabileceği Yaptırımlar

 

Kişisel verinin muhafazası,3.kişinin ele geçirmesine ve verileri hukuka aykırı işlemeye karşı koruma, kanunda “veri güvenliğinin sağlanması” başlığı altında düzenlenmiştir. KVKK’nın “kabahatler” başlıklı 18.maddesi uyarınca, veri güvenliğini sağlama kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen işveren, 15.000-TL ile 1.000.000-TL arasında değişen idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilecektir.

 

İşverenin gerçek ya da tüzel kişi olmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda işverenin veri güvenliğini sağlama noktasındaki yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle veri sahipleri, maddi ya da manevi zarara uğramaları halinde genel hükümlere göre tazminat davası açabileceklerdir. Veri sorumlusu işverene karşı yöneltilecek tazminat davası haksız fiil sorumluluğuna dayalı olacaktır. Kural olarak kişisel verinin ifşa olduğu ya da hukuka aykırı işlendiğinin ve bunun neticesinde zarara uğradığını ispat külfeti veri sahibine düşer. Veri sorumlusu işveren ise veri güvenliğinin sağlanması için gereken tüm teknik ve idari tedbirlerin alındığını ispat etmek zorundadır.

 

Av. Begüm DUMAN

Av. Dorukhan KARAMAN

Av. Baturay ULU

 

ARAL HUKUK BÜROSU